Polityka prywatności

RODO – Informacje o przetwarzaniu danych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: INVEST Krzysztof Wisiorek, dostępny pod adresem internetowym www.lampy-ogrodowe.net, z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500, ul. Słowackiego 46A, NIP: 6111702257.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się pod adresem: e-mail: kontakt@lampy-ogrodowe.net, korespondencja – dane korespondencyjne jak wyżej.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– w razie zawarcia umowy, możliwości wykonania zlecenia, dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania postanowień umownych.
Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust.1 lit. b RODO ( tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), – dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, jak i marketingowych Administratora drogą elektroniczną.
Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6, ust. 1 lit. a RODO ( tj. zgoda osoby, której dane dotyczą , lub odpowiednio art. 6 ust.1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z umową łączącą strony ),
– przekazania innym odbiorcom, podmiotom trzecim w oparciu -z art. 6 ust.1 lit. a RODO- tj. udzielona zgoda przez osobę, której dane dotyczą.
4. Dane mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności w zakresie: wykonania umowy, jak i obsługujących Administratora, np. kontrahenci uczestniczący w wykonaniu łączącej strony umowy, dostawcy usług informatycznych, podwykonawcy, dostawca.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu wskazanego w pkt. 3 powyżej, a nadto przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, jak i w czasie koniecznym do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy przepisów prawa:
– w zakresie realizacji postanowień umownych,
– przez okres niezbędny do realizacji postanowień umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, jak i w czasie koniecznym do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy przepisów prawa,
– w celu przesyłania informacji handlowych, jak i działań marketingowych przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, dane osobowe mogą być przekazywane, podmiotom trzecim w oparciu o przesłankę prawną, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. zgodę osoby, której dane dotyczą do momentu wycofania takiej zgody.
6. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, zgłoszenia żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , wniesienia sprzeciwu, wycofania, przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
8. Podanie danych osobowych może mieć charakter: – umowny – w przypadku umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem jej zawarcia i wykonania, a niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i jej realizacji.
Dobrowolne podanie danych jest niezbędne do realizacji celów np. przesyłania wzajemnych informacji handlowych, marketingowych oraz realizacji zlecenia/zamówienia.